Školné

Směrnice ředitele školy k úplatám za školské služby ve šk. roce 2022/2023 (školné)

v souladu s vyhláškou č. 71 / 2005 § 8 a se školním řádem stanovuji pro školní rok 2022/2023 výši úplaty za školské služby v ZUŠ Borovany takto:

Přípravné studium – 110 Kč/ měsíc, 550 Kč/pololetí

Základní studium I. a II. stupně:

  1. individuální výuka1 (jeden žák v hodině) – 180 Kč/měsíc, 900 Kč/pololetí
  2. individuální výuka1 (dva a více žáků v hodině) – 150 Kč/měsíc, 750 Kč/pololetí

V případě, že žák v ZUŠ Borovany navštěvuje více předmětů (nástrojů) je výše školného u každého z navštěvovaných předmětů 150 Kč/měsíc, 750 Kč/pololetí.

Studium pro dospělé:

  1. u žáků, kteří se zároveň vzdělávají v denní formě vzdělávání ve střední škole, v denní formě vzdělávání v konzervatoři nebo v denní formě vzdělávání ve vyšší odborné škole se výše úplaty stanovuje podle bodu 1) a 2)
  2. ostatní případy – 360 Kč/měsíc, 1800 Kč/pololetí

1)Rozdělení žáků do jednotlivých forem výuky se uskutečňuje na základě znění platné vyhlášky o ZUŠ, doporučení třídního učitele a schválení vedením školy. Ve sporných případech o zařazení žáka rozhoduje umělecká rada.

Upozorňujeme rodiče, kteří vychovávají (nebo vychovali) tři a více dětí, na možnost prominutí školních poplatků na základě usnesení MZ Borovany. Více informací na nástěnce nebo v kanceláři školy.

Komentáře nejsou povoleny.